Montessoripedagogik handlar om att väcka
den inneboende glädjen att lära och utvecklas

Pedagogikens kärna är att det inom varje individ finns oändliga möjligheter.

I en montessoriskola lär eleverna att de arbetar för sin egen skull,
att det är roligt att lära!

Klasserna är åldersblandade – i en åldersblandad skola kan eleverna lära av varandra och träna samarbete bland annat genom att de yngre lär av de äldre samtidigt som de äldre får möjlighet att växa som individer genom att förklara för de yngre. Den harmoni och kommunikation som finns mellan barn är en unik inspirationskälla. Eleverna lär sig så småningom att beundra varandras positiva egenskaper och lär sig uppskatta varandra för den de är istället för vad de uppnår.

Ansvar under frihet – utbildningen anpassas efter barnets intresse, utvecklingsnivå, möjligheter och personlighet. Varje barn erbjuds friheten att välja och arbeta i sin egen rytm. Eleverna är lugna och arbetar engagerat, utan avbrott med sina självvalda aktiviteter, självständigt eller i grupp. Varje elev planerar och följer upp sitt arbete veckovis i en planeringsbok tillsammans med lärare och stäms av med föräldrarna (detta kan dock se olika ut för olika åldrar).

Stämningen i klassrummet är viktig för lusten att lära. En varm atmosfär med kärlek, tillmötesgående vuxna, ordning och rutiner skapar en god stämning. I en liten grupp kan barnet känna emotionell trygghet och uppleva att det blir sedd för den unika person han/hon är. Läraren bygger en stadig relation med alla barn, vilket möjliggör samspel mellan dem. Maria Montessori trodde på att allt levande och icke levande är beroende av varandra och att ansvaret ligger på varje individ och inte på en speciell grupp. Att förstå, respektera och acceptera sig själv och omgivningens olikheter är viktigt för att kunna skapa fred mellan människor. I en liten skola finns den trygga plattformen där morgondagens självständiga, ansvarstagande och kreativa världsmedborgare får möjlighet att utvecklas.

Entreprenörskap

Att våga vara sig själv, tro på sin förmåga att kunna genomföra sina idéer

Den inre företagsamheten handlar om de kunskaper som behövs för att klara sig i dagens samhälle. Viljan att lära sig nya saker att se fantasin som en tillgång. Att få fullfölja en idé och ha tålamod och få stöd att genomföra/slutföra den. Den yttre företagsamheten/entreprenörskap handlar om att förstå vilken betydelse olika organisationer har i samhället och att få en helhetsbild av hur världen fungerar, hur allting hänger ihop. Skapa helhetsbilder för eleverna och se sina egna möjligheter att påverka och känna samhörighet med vår gemensamma jord, miljö och natur.

Hälsa

Ett holistiskt synsätt, alla delar hör ihop

För att må bra behöver barnen röra på sig varje dag, reflektera, skratta, sjunga, äta näringsriktigt, arbeta så att de blir nöjda och stolta inombords, sova ordentligt, ta ansvar för miljön i såväl litet som stort perspektiv.

Specialpedagogik

Villa MY arbetar aktivt för att ge elever med läs- och skrivsvårigheter bästa möjliga lärmiljö. För att möta det ökande antalet elever med dessa svårigheter har skolan utarbetat en  ny handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter, denna handlingsplan gäller from vt 2015.

Vi arbetar för tidig upptäckt genom återkommande screeningar, tester och kartläggningar i alla klasser, från F-klass till åk6. Alla tester som används på Villa MY är utvalda för att kunna kartlägga elevens styrkor och svagheter för att kunna stödja elevernas utveckling och kunskapsinhämtning på bästa sätt. Alla elever har rätt till individuellt anpassat stöd i sin utveckling och sitt lärande, oavsett om det finns någon diagnos eller inte. Elevernas mentor samarbetar med specialpedagog och elevhälsa för att snabbt kunna göra fördjupade kartläggningar och ev skicka vidare til logoped för utredning. I skolan arbetar vi förebyggande med bland annat språklekar, det konkreta och systematiskt uppbyggda Montessorimaterialet, läsloggar och läsförståelse övningar med tex materialet En läsande klass.