Kö- och ansökningsregler

Kö- och antagningsregler i förskola och förskoleklass/grundskola.

Reviderad 2021-01-19

Det är möjligt att ställa barn i kö från födseln (personnummer krävs) men barnet ska dock ha fyllt ett år för att få starta i förskola i Ystads kommun. Köanmälan görs enbart via webben www.villamy.se. Med ködatum menas det anmälningsdatum då anmälan registreras via formuläret på webben.

Det är huvudmannen (Monteprenör AB) som fastställer det antal barn som skall antas till förskolan och till grundskolan och det är rektor som beslutar om antagning.

Ordinarie antagning sker efter följande förturskriterier, i prioriteringsordning:

1. Barn med plats i vår egen montessoriförskola har förtur till förskoleklassens platser. Detta gäller i första hand vid samma skolenhet som barnet gått i förskola.

2. Syskon till barn som går på någon av våra egna enheter har förtur till plats i förskola och skola. Som syskon menas hel- eller halvsyskon samt styvsyskon eller fostersyskon som stadigvarande är skrivna på samma adress. Detta har som syfte att skapa trygghet för barnet och underlätta logistik för vårdnadshavare. För att kunna erbjudas plats enligt syskonkriteriet gäller att anmälan härom skall ha kommit oss till handa senast sista datum för Ystads kommuns skolval.

3. Barn som går i annan montessoriförskola eller montessoriskola, detta gäller vid antagningstillfället. Detta har som syfte att barnet ska få en pedagogisk kontinuitet i sin utbildning. För att kunna erbjudas plats enligt montessorikriteriet gäller att anmälan härom skall ha kommit oss till handa senast sista datum för Ystads kommuns skolval.

4. Ködatum

De familjer som erbjuds plats till förskola och skola meddelas skriftligt. Det åligger vårdnadshavare att inom föreskriven tid lämna besked till skolan genom att skicka in medföljande blankett. Om besked inte lämnas inom föreskriven tid betraktas platsen som förbrukad och erbjudandet går vidare till nästa barn i kön. Själva starten/inskolningen till förskolan är i normalfallet under maj till augusti månad samt för skola/fritidshem augusti månad.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats görs skriftligt till rektor på avsedd blankett. Uppsägningstiden är normalt två månader för förskole- och fritidshemsplats.