Fritidshemmet

Pedagogiken följer barnet hela dagen

Fritidshemmet är en plats för kreativitet, lek och lärande i samma lokaler som skolan. Fritidshemmet har kreativt skapande, rörelse, drama, utevistelse som stående punkter i veckan där alla fritidsbarn deltar. De erbjudna aktiviteterna varieras med ett valbart utbud under veckan som följer barnens lust och behov. Barnen har naturligtvis även möjlighet att arbeta med skolarbete i klassrummen under fritidstiden. 

Villa Montessori Ystad – Liten och trygg montessoriskola
på Regementet respektive i Västra Sjöstaden i Ystad.

Bärande tankar
Villa MY erbjuder en kvalitativ montessoriverksamhet i enlighet med Maria Montessoris pedagogik samt med stöd av de läroplaner och riktlinjer som finns för förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Villa MY är en verksamhet där alla känner närhet till varandra och glädje inför varje skoldag och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Hälsa och entreprenörskap respektive naturvetenskap går som en röd tråd genom hela utbildningen från förskola till grundskola och fritidshem. Villa MY har ett holistiskt synsätt, alla delar hör ihop och är beroende av varandra.

Åldersblandat – skapar trygghet och ro för lärande
Att arbeta åldersblandat eller åldersintegrerat hjälper barnen att växa. Barn ser andra barn arbeta med uppgifter och blir nyfikna, inspirerade. Det yngre barnet kan få hjälp av det äldre barnet vilket är unika lärtillfällen. Barnen arbetar utifrån individuella planeringar vilket gör att varje barn får rätt utmaning och uppgifter som är anpassade för individen. Samverkan sker enligt ett dokumenterat årshjul mellan förskolans alla avdelningar, skolans F-klass, lågstadium och mellanstadium

Montessorimetoden bygger på

Respekt • Förberedd miljö • Ansvar och frihet • Helheten före detaljerna

Våra barn och elever utbildas att bli självständiga människor, nyfikna fredsbevarande världsmedborgare.