Grundskola F-6

Villa Montessori Ystad
Liten och trygg montessoriskola

Bärande tankar
Villa MY erbjuder en kvalitativ montessoriverksamhet i enlighet med Maria Montessoris pedagogik samt följer läroplanen och de riktlinjer som finns för förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Kunskapsplanen för Montessori är ett pedagogiskt hjälpmedel för lärarna i skolan och bottnar i den svenska Läroplanen. Villa MY är en verksamhet där alla känner närhet till varandra och glädje i att lära och att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Villa MY har ett holistiskt synsätt, där alla delar hör ihop och är beroende av varandra.

Förskoleklass till årskurs 6

Alla klasser arbetar åldersintegrerat vilket skapar trygghet, intresse och ro för lärande. Det hjälper elven att växa helt enkelt.

I Maria Montessoris pedagogik och filosofi är frihet, respekt och disciplin centrala. Frihet att få röra sig fritt i klassrummet utan att störa någon annan men att själv få välja sin sysselsättning och att få hålla på med den aktivitet man valt så länge man önskar eller så länge det krävs för att förstå. Eleverna arbetar självständigt efter en dags- eller veckoplanering som stäms av med mentorn kontinuerligt. Respektfullt bemötande är av särskild betydelse. Elever som får vara sig själva och som blir bemötta med respekt under uppväxten blir trygga vuxna. I våra skolor ska även eleven visa lärare och andra vuxna samt material respekt och omsorg. Arbetet med Grön Flagg ligger nära våra aktiviteter i skolan och är detta arbete är naturligt i alla våra verksamheter.

Villa MY arbetar utifrån synsättet att när eleven får växa i en förberedd miljö, under frihet och med respekt så utvecklar eleven självständighet och kommer att växa upp till en ansvarstagande vuxen.

Kunskap
Barn som mår bra är nyfikna, har vilja och förmåga att ta till sig kunskaper och färdigheter. På Villa MY arbetar vi med hela barnet så att hen också får alla de nycklar som behövs för lärande. Det är inte bara viktigt vad man lär sig, utan också hur man lär sig. Varje elev har en individuell utvecklingsplan och utifrån denna utformar eleven och läraren sin egen veckoplanering. Uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling sker regelbundet och dokumentationen av processen sker i InfoMentor som vårdnadshavarna har tillgång till.

Montessorimetoden bygger på

Respekt • Förberedd miljö • Ansvar och frihet • Helheten före detaljerna

Våra barn och elever utbildas att bli självständiga människor, nyfikna fredsbevarande världsmedborgare.