Klagomål – Synpunkter – Beröm 

Rutin vid klagomål
 

Vad

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet eller grundskolan? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete. Vår skola arbetar med att ständigt utveckla verksamheten varför dina synpunkter är viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om skolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

Hur

1: Kontakta i första hand förskolan/skolan. Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i vår verksamhet bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.

2: Anser du att du inte får rätt hjälp eller gehör från personalen bör du istället vända dig till rektor eller biträdande rektor. Du bör vända dig direkt till rektor eller biträdande rektor om du anser att problemet är allvarligt.

3: Om du efter samtalet med rektor fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.
Kontakta skolchefen. Om du vill kan du vända dig direkt till skolchefen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av rektor/biträdande rektor. Lämna din synpunkt via formuläret. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Arbetsgång

Klagomål hanteras skyndsamt av rektor/biträdande rektor och skolchef i samråd samt redovisas till styrelsen.
Åtgärder och viktiga kontakter tas av rektor/biträdande rektor eller den rektorn utser.
Återkoppling av beslut och åtgärder görs av rektor till den som lämnat klagomål.
Om du inte är tillfreds med skolans beslut, kan du i vissa ärenden överklaga till domstol. Om beslut kan överklagas till myndighet, skall detta ske på särskild blankett som skolan tillhandahåller. Du kan också välja att göra en anmälan till Skolinspektionen. I frågor gällande barn i förskolan, skall i stället Ystads kommun kontaktas.

Beslut som kan överklagas till Förvaltningsdomstol; avstängning av elev i grundskolan samt befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen (28 kap. 9 § skollagen). Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Villa Regementet eller Villa MY Sjöstaden. Överklagandet ska ha kommit skolan tillhanda inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Beslut som kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd; beslut om åtgärdsprogram, särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt samt anpassad studiegång (28 kap. 16 § skollagen).
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Villa MY Regementet eller Villa MY Sjöstaden. Överklagandet ska ha kommit skolan tillhanda inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Kvalitetsredovisning

Inkomna klagomål tas med i skolans kvalitetsredovisning.

Till vem

Rektor tar del av klagomål och ansvarar för att delge styrelsen (dvs huvudmannen Monteprenör AB) vid dess nästkommande möte. 

Jag vill lämna en anmälan till skolan