Montessoripedagogik

Barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig att göra allt som föräldrarna och kompisarna gör. Detta är utgångspunkten för den italienska läkaren Maria Montessori, när pedagogiken och filosofin formades genom att observera barnen. Hon noterade att barnens intressen varierar med ålder och mognad och att dessa förändringar följer ett mönster, gemensamt för alla barn oaktat var i världen barnet bor eller vilka förutsättningar hen har. Viljan att lära sig att äta själv, att gå, att prata och ta på och av sig själv kommer så småningom att följas av intresse för läsning, matematik och universum.

Under sina olika mognadsstadier är barn mottagliga för olika slags kunskap. Det är därför värdefullt att med hjälp av pedagogens kunskap och materielets möjligheter ta vara på dessa så kallade känsliga perioder för ett visst lärande. Montessoripedagogiken innehåller både praktiska, personliga, sociala och intellektuella färdigheter. Hela människan ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt och i sin egen takt. Vägen till kunskap kan se ut på olika sätt och hänsyn måste därför tas till varje individs speciella förutsättningar.

Montessoripedagogik handlar om att väcka den inneboende glädjen och lusten att lära!

Den förberedda miljön – i en montessoriskola är rik på spännande material och saker att titta på. Miljön är väl både genomtänkt och estetiskt tilltalande för den ålder som miljön ska användas för. Materialen är placerade på hyllor i höjd så att barnet själv kan plocka fram och ställa tillbaka det. Varje sak har sin speciella plats på hyllan vilket skapar lugn och harmoni. Maria Montessori utvecklade pedagogiska arbetsmateriel för olika mognadsstadier och går från konkret upplevelse till en abstrakt förståelse. En varm atmosfär med kärlek, tillmötesgående vuxna, ordning och rutiner skapar en god stämning i klassrummet. I en liten grupp kan barnet känna emotionell trygghet och uppleva att hen blir sedd för den unika person hen är. Inom montessori-pedagogiken talar vi gärna om de tre pedagogerna i klassrummet; läraren, materialet och den förberedda miljön. Alla tre tillsammans bildar en helhet.

Klasserna är åldersblandade – i en åldersblandad skola kan eleverna lära av varandra och träna samarbete bland annat genom att de yngre lär av de äldre samtidigt som de äldre får möjlighet att växa som individer genom att förklara för de yngre. Den harmoni och kommunikation som finns mellan barn är en unik inspirationskälla. Eleverna lär sig så småningom att beundra varandras positiva egenskaper och lär sig uppskatta varandra för den de är istället för vad de uppnår.

Ansvar under frihet – Att kunna ta ansvar är en förutsättning för att barnet ska kunna bli självständig och få den respekt från sin omvärld som hen önskar. Barnet måste därför ges frihet att pröva sin förmåga och få växa in i ansvarstagandet successivt. Eleven kan aktivt medverka i val av arbetssätt, arbetsformer och innehåll. Friheten är starkt kopplad till ansvarstagande och barnet får inte större frihet än det är moget att ta ansvar för.

Fredsbildning – Maria Montessori trodde på att allt levande och icke levande är beroende av varandra och att ansvaret ligger på varje individ och inte på en speciell grupp. Att förstå, respektera och acceptera sig själv och omgivningens olikheter är viktigt för att kunna skapa fred mellan människor. I en liten skola finns den trygga plattformen där morgondagens självständiga, ansvarstagande och kreativa världsmedborgare får möjlighet att utvecklas.

Entreprenörskap/Naturvetenskap

Att våga vara sig själv, tro på sin förmåga att kunna genomföra sina idéer
Den inre företagsamheten handlar om de kunskaper som behövs för att klara sig i dagens samhälle. Viljan att lära sig nya saker att se fantasin som en tillgång. Att få fullfölja en idé och ha tålamod och få stöd att genomföra/slutföra den. Den yttre företagsamheten/entreprenörskap handlar om att förstå vilken betydelse olika organisationer har i samhället och att få en helhetsbild av hur världen fungerar, hur allting hänger ihop. Skapa helhetsbilder för eleverna och se sina egna möjligheter att påverka och känna samhörighet med vår gemensamma jord, miljö och natur.

Hälsa

Ett holistiskt synsätt, alla delar hör ihop
Hälsa betyder mycket för lärandet, om vi mår bra så lär vi bättre. För att må bra behövs många olika delar, det arbetar skolans hälsoråd med utifrån att alla behöver röra på oss, äta bra hemlagad och näringsberäknad mat samt sova gott.

Specialpedagogik
Vi arbetar för tidig upptäckt genom återkommande screeningar, tester och kartläggningar i alla klasser, från F-klass till åk 6. Alla tester som används på Villa MY är utvalda för att kunna kartlägga elevens styrkor och svagheter för att kunna stödja elevernas utveckling och kunskapsinhämtning på bästa sätt. Alla elever har rätt till individuellt anpassat stöd i sin utveckling och sitt lärande, oavsett om det finns någon diagnos eller inte. Elevernas mentor samarbetar med specialpedagog och elevhälsa.

Montessorimetoden bygger på

Respekt • Förberedd miljö • Ansvar och frihet • Helheten före detaljerna

Våra barn och elever utbildas att bli självständiga människor, nyfikna fredsbevarande världsmedborgare.