Förskola

Liten och trygg förskola på regementsområdet
för alla barn att växa i, varje dag

Med montessoripedagogikens metod att stimulera och skapa trygga, nyfikna, självständiga barn arbetar vi strukturerat med de läroplansmål som finns för förskolan. Kunskapsplanen för montesssori som utgavs våren 2019 är anpassad till Lpfö 18, tydliggör kortfattat arbetet enligt montessorimetoden för de yngre barnen 1-5 år. När pedagogiken används fullt ut tränar och utvecklar barnet sina förmågor genom det praktiska, sensoriska, matematiska, språkliga materialen. Dessutom får barnen stor insikt i kulturämnen (framförallt naturkunskap och geografi), social utveckling (grace and courtesy) samt tränar fin- och grovmotorik. Målet är att bygga barnets självständighet, trygghet och självförtroende genom att tillåta barnet att göra själv. Det får ta tid. Pedagogerna vägleder vänligt barnet att göra själv. Barnen i förskolan arbetar såväl i grupp som enskilt för att träna sina olika förmågor och kunskaper så varierat och stimulerande som möjligt. Det är i förskolan barnens nyfikenhet att lära grundläggs och nycklarna/verktygen för att vägleda äger de professionella pedagogerna i verksamheten.

Med montessoripedagogiken som utgångspunkt och dess tankar om barnets känsliga utvecklingsperioder görs den pedagogiska planeringen utifrån uppdraget att stimulera varje barns utveckling efter varje barns behov och förmåga. Villa MY är den lilla trygga förskolan med engagerade pedagoger som arbetar med ledorden trygghet, glädje (barnets inneboende kraft) och utveckling (socialt, mentalt, fysiskt, kunskapsmässigt). En dag i veckan förläggs lärandet till den inspirerande utemiljön i sandskogen eller på annan plats i närmiljön utifrån barnens intresse och behov.

Villa MY har en egen kö, skild från Ystads kommun, anmäl er genom formuläret på hemsidan. De fyra avdelningarna har idag plats för 50 barn. Anmäl kan göras från att barnet har fått sitt personnummer. Anmäl gärna till båda skolenheterna; Villa MY respektive Villa Sjöstadens Montessori som öppnar ht 2021. Observera att det är separata köer till förskola och skola. Välkommen till Villa Montessori Ystad!

Villa Montessori Ystad – en liten och trygg montessoriskola i Ystad.

Bärande tankar
Villa MY erbjuder en kvalitativ montessoriverksamhet i enlighet med Maria Montessoris pedagogik samt med stöd av de läroplaner och riktlinjer som finns för förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Villa MY är en verksamhet där alla känner närhet till varandra och glädje inför varje skoldag och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Entreprenörskap och hälsa skall gå som en röd tråd genom hela utbildningen från förskola till grundskola, fritidshem. Villa MY har ett holistiskt synsätt, alla delar hör ihop och är beroende av varandra.

Åldersblandat – skapar trygghet och ro för lärande
Att arbeta åldersblandat hjälper barnen att växa. Barn ser andra barn arbeta med uppgifter och blir nyfikna, inspirerade. Det yngre barnet kan få hjälp av det äldre barnet vilket är unika lärtillfällen. Barnen arbetar utifrån individuella planeringar vilket gör att varje barn får rätt utmaning och uppgifter som är anpassade för individen. Samverkan sker enligt ett dokumenterat årshjul mellan förskolans alla avdelningar, skolans F-klass, lågstadium och mellanstadium

Köanmälan för Villa Montessori

Köanmäl ditt barn för förskola och skolgång på Villa Montessoris båda skolor Villa MY och Villa SM(2020)

Montessorimetoden bygger på

  • Respekt
  • Förberedd miljö
  • Ansvar och frihet
  • Helheten före detaljerna

Metoden innebär ett sätt att lära som främjar utvecklingen av självständiga människor.