Förskola

Liten och trygg förskola för alla barn att växa i, varje dag

Villa MY har från hösten 2021 två förskolor i Ystad.

Med montessoripedagogikens metod att stimulera och skapa trygga, nyfikna, självständiga barn arbetar vi strukturerat med de läroplansmål som finns för förskolan. Kunskapsplanen för montesssori följer den svenska läroplanen och tydliggör kortfattat arbetet enligt montessorimetoden för de yngre barnen 1-5 år. När pedagogiken används fullt ut tränar och utvecklar barnet sina förmågor genom det praktiska, sensoriska, matematiska samt språkliga materialen. Dessutom får barnen stor insikt i kulturämnen (framförallt naturkunskap och geografi), social utveckling (grace and courtesy) samt tränar fin- och grovmotorik. Målet är att bygga barnets självständighet, trygghet och självförtroende genom att tillåta barnet att göra själv. Det får ta tid. Barnen i förskolan arbetar såväl i grupp som enskilt för att träna sina olika förmågor och kunskaper så varierat och stimulerande som möjligt. Det är i förskolan barnens nyfikenhet att lära grundläggs och nycklarna/verktygen för att vägleda äger de professionella pedagogerna i verksamheten. Med montessoripedagogiken som utgångspunkt och dess tankar om barnets känsliga utvecklingsperioder görs den pedagogiska planeringen utifrån uppdraget att stimulera varje barns utveckling efter varje barns behov och förmåga.

Villa MY erbjuder den lilla trygga förskolan med engagerade pedagoger som arbetar med ledorden trygghet, glädje (barnets inneboende kraft) och utveckling (socialt, mentalt, fysiskt, kunskapsmässigt). 

Villa MY har en egen kö, skild från Ystads kommun, anmäl intresse genom formuläret här på hemsidan. Anmälan kan göras från att barnet har fått sitt personnummer. Villa MY har följande kökriterier i prioritetsordning; syskonförtur, montessoriförtur, ködatum. Observera att det är separata köer till förskola och skola samt till skolenheterna Villa MY – Regementet respektive Villa MY – Sjöstaden.. Välkommen till Villa Montessori Ystad!

Villa Montessori Ystad – liten och trygg montessoriskola
på Regementet respektive i Västra Sjöstaden i Ystad.

Bärande tankar
Villa MY erbjuder en kvalitativ montessoriverksamhet i enlighet med Maria Montessoris pedagogik samt med stöd av de läroplaner och riktlinjer som finns för förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Villa MY är en verksamhet där alla känner närhet till varandra och glädje inför varje skoldag och där varje barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Entreprenörskap respektive Naturvetenskap och hälsa går som en röd tråd genom hela utbildningen från förskola till grundskola och fritidshem. Villa MY har ett holistiskt synsätt, alla delar hör ihop och är beroende av varandra.

Åldersblandat – skapar trygghet och ro för lärande
Att arbeta åldersblandat eller åldersintegrerat hjälper barnen att växa. Barn ser andra barn arbeta med uppgifter och blir nyfikna, inspirerade. Det yngre barnet kan få hjälp av det äldre barnet vilket är unika lärtillfällen. Barnen arbetar utifrån individuella planeringar vilket gör att varje barn får rätt utmaning och uppgifter som är anpassade för individen. Samverkan sker enligt ett dokumenterat årshjul mellan förskolans alla avdelningar, skolans F-klass, lågstadium och mellanstadium.

Montessorimetoden bygger på

Respekt • Förberedd miljö • Ansvar och frihet • Helheten före detaljerna

Våra barn och elever utbildas att bli självständiga människor, nyfikna fredsbevarande världsmedborgare.